توی پست قبل آنچه در مورد نوح توی تورات بود رو گذاشتم توی این پست آنچه در مورد نوح توی قرآن هست قرار می‌دم برای مقایسه :

سوره نوح :

به نام خداوند رحمتگر مهربان ما نوح را به سوى قومش فرستاديم كه قومت را پيش از آنكه عذابى دردناك به آنان رسد هشدار ده (۱) [نوح] گفت اى قوم من من شما را هشدار دهنده‏ اى آشكارم (۲) كه خدا را بپرستيد و از او پروا داريد و مرا فرمان بريد (۳) [تا] برخى از گناهانتان را بر شما ببخشايد و [اجل] شما را تا وقتى معين به تاخير اندازد اگر بدانيد چون وقت مقرر خدا برسد تاخير بر نخواهد داشت (۴) [نوح] گفت پروردگارا من قوم خود را شب و روز دعوت كردم (۵) و دعوت من جز بر گريزشان نيفزود (۶) و من هر بار كه آنان را دعوت كردم تا ايشان را بيامرزى انگشتانشان را در گوشهايشان كردند و رداى خويشتن بر سر كشيدند و اصرار ورزيدند و هر چه بيشتر بر كبر خود افزودند (۷) سپس من آشكارا آنان را دعوت كردم (۸) باز من به آنان اعلام نمودم و در خلوت [و] پوشيده نيز به ايشان گفتم (۹) و گفتم از پروردگارتان آمرزش بخواهيد كه او همواره آمرزنده است (۱۰) [تا] بر شما از آسمان باران پى در پى فرستد (۱۱) و شما را به اموال و پسران يارى كند و برايتان باغها قرار دهد و نهرها براى شما پديد آورد (۱۲) شما را چه شده است كه از شكوه خدا بيم نداريد (۱۳) و حال آنكه شما را مرحله به مرحله خلق كرده است (۱۴) مگر ملاحظه نكرده‏ ايد كه چگونه خدا هفت آسمان را توبرتو آفريده است (۱۵) و ماه را در ميان آنها روشنايى‏ بخش گردانيد و خورشيد را [چون] چراغى قرار داد (۱۶) و خدا[ست كه] شما را [مانند] گياهى از زمين رويانيد (۱۷) سپس شما را در آن بازمى‏ گرداند و بيرون مى ‏آورد بيرون‏ آوردنى [عجيب] (۱۸) و خدا زمين را براى شما فرشى [گسترده] ساخت (۱۹) تا در راههاى فراخ آن برويد (۲۰) نوح گفت پروردگارا آنان نافرمانى من كردند و كسى را پيروى نمودند كه مال و فرزندش جز بر زيان وى نيفزود (۲۱) و دست به نيرنگى بس بزرگ زدند (۲۲) و گفتند زنهار خدايان خود را رها مكنيد و نه و د را واگذاريد و نه سواع و نه ي غوث و نه ي عوق و نه ن سر را (۲۳) و بسيارى را گمراه كرده‏ اند [بار خدايا] جز بر گمراهى ستمكاران ميفزاى (۲۴) [تا] به سبب گناهانشان غرقه گشتند و [پس از مرگ] در آتشى درآورده شدند و براى خود در برابر خدا يارانى نيافتند (۲۵) و نوح گفت پروردگارا هيچ كس از كافران را بر روى زمين مگذار (۲۶) چرا كه اگر تو آنان را باقى گذارى بندگانت را گمراه مى كنند و جز پليدكار ناسپاس نزايند (۲۷) پروردگارا بر من و پدر و مادرم و هر مؤمنى كه در سرايم درآيد و بر مردان و ن با ايمان ببخشاى و جز بر هلاكت‏ ستمگران ميفزاى (۲۸) ( هیچکدوم از اینها توی تورات نیست به احتمال زیاد اختراع خدا توی قرآن هستش از رنگین کمان و عهد و پیمان هم خبری نیست لابد فراموش کرده )

سوره هود :

و به راستى نوح را به سوى قومش فرستاديم [گفت] من براى شما هشداردهنده‏ اى آشكارم (۲۵) كه جز خدا را نپرستيد زيرا من از عذاب روزى سهمگين بر شما بيمناكم (۲۶) پس سران قومش كه كافر بودند گفتند ما تو را جز بشرى مثل خود نمى ‏بينيم و جز [جماعتى از] فرومايگان ما آن هم نسنجيده نمى ‏بينيم كسى تو را پيروى كرده باشد و شما را بر ما امتيازى نيست بلكه شما را دروغگو مى‏ دانيم (۲۷) گفت اى قوم من به من بگوييد اگر از طرف پروردگارم حجتى روشن داشته باشم و مرا از نزد خود رحمتى بخشيده باشد كه بر شما پوشيده است آيا ما [بايد] شما را در حالى كه بدان اكراه داريد به آن وادار كنيم (۲۸) و اى قوم من بر اين [رسالت] مالى از شما درخواست نمى ‏كنم مزد من جز بر عهده خدا نيست و كسانى را كه ايمان آورده‏ اند طرد نمى ‏كنم قطعا آنان پروردگارشان را ديدار خواهند كرد ولى شما را قومى مى ‏بينم كه نادانى مى ‏كنيد (۲۹) و اى قوم من اگر آنان را برانم چه كسى مرا در برابر خدا يارى خواهد كرد آيا عبرت نمى‏ گيريد (۳۰) و به شما نمى‏ گويم كه گنجينه ‏هاى خدا پيش من است و غيب نمى‏ دانم و نمى‏ گويم كه من فرشته‏ ام و در باره كسانى كه ديدگان شما به خوارى در آنان مى ‏نگرد نمى‏ گويم خدا هرگز خيرشان نمى‏ دهد خدا به آنچه در دل آنان است آگاه‏ تر است [اگر جز اين بگويم] من در آن صورت از ستمكاران خواهم بود (۳۱) گفتند اى نوح واقعا با ما جدال كردى و بسيار [هم] جدال كردى پس اگر از راستگويانى آنچه را [از عذاب خدا] به ما وعده مى‏ دهى براى ما بياور (۳۲) گفت تنها خداست كه اگر بخواهد آن را براى شما مى ‏آورد و شما عاجز كننده [او] نخواهيد بود (۳۳) و اگر بخواهم شما را اندرز دهم در صورتى كه خدا بخواهد شما را بيراه گذارد اندرز من شما را سودى نمى ‏بخشد او پروردگار شماست و به سوى او باز گردانيده مى ‏شويد (۳۴) يا [در باره قرآن] مى‏ گويند آن را بربافته است بگو اگر آن را به دروغ سر هم كرده‏ ام گناه من بر عهده خود من است و[لى] من از جرمى كه به من نسبت مى‏ دهيد بركنارم (۳۵) و به نوح وحى شد كه از قوم تو جز كسانى كه [تاكنون] ايمان آورده‏ اند هرگز [كسى] ايمان نخواهد آورد پس از آنچه میکردند غمگين مباش (۳۶) و زير نظر ما و [به] وحى ما كشتى را بساز و در باره كسانى كه ستم كرده‏ اند با من سخن مگوى چرا كه آنان غرق شدنى‏ اند (۳۷) (تقریبا در تورات هیچ حرفی از این مسائل در قصه‌ی نوح نیست گویا خدا اینا رو توی قرآن بهم بافته ) و [نوح] كشتى را مى‏ ساخت و هر بار كه اشرافى از قومش بر او مى‏ گذشتند او را مسخره میکردند مى گفت اگر ما را مسخره مى ‏كنيد ما [نيز] شما را همان گونه كه مسخره مى ‏كنيد مسخره خواهيم كرد (۳۸) به زودى خواهيد دانست چه كسى را عذابى خواركننده درمى ‏رسد و بر او عذابى پايدار فرود مى ‏آيد (۳۹) تا آنگاه كه فرمان ما دررسيد و تنور فوران كرد فرموديم در آن [كشتى] از هر حيوانى يك جفت با كسانت مگر كسى كه قبلا در باره او سخن رفته است و كسانى كه ايمان آورده‏ اند حمل كن و با او جز [عده] اندكى ايمان نياورده بودند (۴۰) (توی تورات نوح هست سه پسرش و عروس‌ها و همسر خودش فقط همین) و [نوح] گفت در آن سوار شويد به نام خداست روان‏شدنش و لنگرانداختنش بى گمان پروردگار من آمرزنده مهربان است (۴۱) و آن [كشتى] ايشان را در ميان موجى كوه‏ آسا مى ‏برد و نوح پسرش را كه در كنارى بود بانگ درداد اى پسرك من با ما سوار شو و با كافران مباش (۴۲) (گویا نوح سه تا پسر بیشتر نداشته و هرسه سوار کشتی شدن اما توی قرآن گویا یکی از پسرها کافر میشه  انگار خدا هرجور دلش خواسته دست توی قصه برده) گفت به زودى به كوهى پناه مى ‏جويم كه مرا از آب در امان نگاه مى دارد گفت امروز در برابر فرمان خدا هيچ نگاهدارنده ‏اى نيست مگر كسى كه [خدا بر او] رحم كند و موج ميان آن دو حايل شد و [پسر] از غرق‏ شدگان گرديد (۴۳) و گفته شد اى زمين آب خود را فرو بر و اى آسمان [از باران] خوددارى كن و آب فرو كاست و فرمان گزارده شده و [كشتى] بر جودى قرار گرفت و گفته شد مرگ بر قوم ستمكار (۴۴) (از امر بر زمین و آسمان هم توی تورات خبری نیست) و نوح پروردگار خود را آواز داد و گفت پروردگارا پسرم از كسان من است و قطعا وعده تو راست است و تو بهترين داورانى (۴۵) فرمود اى نوح او در حقيقت از كسان تو نيست او [داراى] كردارى ناشايسته است پس چيزى را كه بدان علم ندارى از من مخواه من به تو اندرز مى‏ دهم كه مبادا از نادانان باشى (۴۶) گفت پروردگارا من به تو پناه مى برم كه از تو چيزى بخواهم كه بدان علم ندارم و اگر مرا نيامرزى و به من رحم نكنى از زيانكاران باشم (۴۷) گفته شد اى نوح با درودى از ما و بركتهايى بر تو و بر گروههايى كه با تواند فرود آى و گروههايى هستند كه به زودى برخوردارشان مى ‏كنيم سپس از جانب ما عذابى دردناك به آنان مى ‏رسد (۴۸) (اصل قصه که یکی هست اما گویا خدا هر جور دلش خواسته قصه رو کم و زیاد کرده)

 

و زن او ايستاده بود خنديد پس وى را به اسحاق و از پى اسحاق به يعقوب مژده داديم (۷۱) این در مورد سارا زن ابراهیم هست که کپی برابر اصل تورات هست بعد بهش خواهیم رسید

 

و چون فرستادگان ما نزد لوط آمدند به [آمدن] آنان ناراحت و دستش از حمايت ايشان كوتاه شد و گفت امروز روزى سخت است (۷۷) و قوم او شتابان به سويش آمدند و پيش از آن كارهاى زشت میکردند [لوط] گفت اى قوم من اينان دختران منند آنان براى شما پاكيزه‏ ترند پس از خدا بترسيد و مرا در كار مهمانانم رسوا مكنيد آيا در ميان شما آدمى عقل ‏رس پيدا نمى ‏شود (۷۸)

 

این هم برابر با تورات هست جالبه دخترای لوط شوهر دارن بعد لوط میگه دست از مهمون‌های من بردارین دخترام برای شما بهترن توی تورات هم همینه به این هم خواهیم رسید 

 

و اگر پروردگار تو مى‏ خواست قطعا همه مردم را امت واحدى قرار مى‏ داد در حالى كه پيوسته در اختلافند (۱۱۸)

توی تورات میگه خدا دید اگر انسان‌ها متحد باشن هر کاری از اونها ساخته هست بین‌شون تفرقه انداخت که موفق نباشند چیزی به این مضمون توی پست قبل هست 

سوره عنکبوت

و به راستى نوح را به سوى قومش فرستاديم پس در ميان آنان نهصد و پنجاه سال درنگ كرد تا طوفان آنها را در حالى كه ستمكار بودند فرا گرفت (۱۴) (توی تورات 500 سالگی نوح صاحب سه تا پسر میشه ششصد سالگی طوفان میاد 950 سالگی هم می‌میره توی قرآن تقریبا گفته میشه 950 سال نبوت کرده فکر کنم عمر نوح هم 2500 سال ذکر میشه حالا قوم نوح که فاسد بودن تمام جمعیت زمین بودن ؟! حیوانات دیگه چه گناهی داشتن ؟!  توی تورات هیچ حرفی از نبوت و هدایت و این حرفها نیست ناقابل 950 سال نبوت به قصه اضافه شده چیزی برابر با کل عمرش توی تورات و احتمالا دیالوگ‌های خیالی) و او را با كشتى ‏نشينان برهانيديم و آن [سفينه] را براى جهانيان عبرتى گردانيديم (۱۵)

یه سوره به اسم نوح توی قرآن بود یادم بود که پسرش سوار کشتی نمیشه و اینکه 950 سال بین قومش نبوت کرده این دو تا رو هم جستجو کردم پیدا کردم شاید قرائت های دیگه‌‌ای هم از این قصه توی قرآن باشه که بعد خود قرآن رو کامل مرور می‌کنم توی پست بعد تاریخ طبری رو در مورد قصه نوح مرور می‌کنم


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها

Todd سنتر مارکت -centermarkt تاسیسات خانگی باز هم برای تو حکمت گم شده مجموعه حج تمتع98 مدینه 52005 گلبرگ یاس کربن فعال وارشانه rooz nevesht haye man